X
 • Όροι Χρήσης - Ελληνικά
 • Terms & Conditions - English

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Α. Εισαγωγή

Η εταιρεία με την επωνυμία «SMARTUP ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΚΕ», (με έδρα τη Θεσσαλονίκη, Κομνηνών 45, Εύοσμος, εφεξής «SMARTUP») λειτουργεί και εκμεταλλεύεται την εφαρμογή για κινητά με την ονομασία «Be A Hero», στην οποία προβάλλονται μεταξύ άλλων, προωθητικές ενέργειές με τη συμμετοχή των χρηστών της ανωτέρω εφαρμογής με δώρα τα οποία θα προσφέρουν συνεργαζόμενες επιχειρήσεις εφεξής «ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ» (εφεξής «Προωθητική Ενέργεια»).

Β. Περιγραφή Προωθητικής Ενέργειας - Τρόπος Συμμετοχής

 1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι χρήστες υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και μόνο εφόσον βρίσκονται εντός της Ελλάδος και είναι άνω των 18 ετών, με δικαιοπρακτική ικανότητα, ως ο Νόμος ορίζει. Για να θεωρηθεί ότι κάποιος δηλώνει συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια (εφεξής «Συμμετέχων»), θα πρέπει να δημιουργήσει λογαριασμό (από κινητό τηλέφωνο εντός Ελλάδος) στην εφαρμογή «Be A Hero». O Συμμετέχων, θα πρέπει στην συνέχεια να δηλώσει τα στοιχεία του, Όνομα, Επώνυμο, email και διεύθυνση.

  Στη συνέχεια ο κάθε Συμμετέχων, θα λαμβάνει πόντους με τους οποίους θα μπορεί να συμμετέχει σε κληρώσεις.

  Ο κάθε Συμμετέχων καλείται να επιλέξει ανάμεσα σε τέσσερις κατηγορίες.

  Α. SuperHeroes στον τομέα της υγείας, οι οποίοι λαμβάνουν 7,200 πόντους (Thankyous) ανά ημέρα.

  Β. SuperHeroes στα Σώματα Ασφαλείας και στις ένοπλες δυνάμεις, οι οποίοι λαμβάνουν 4,800 πόντους (Thankyous) ανά ημέρα.

  Γ. SuperHeroes στα Super Markets, οι οποίοι λαμβάνουν 4,800 πόντους (Thankyous) ανά ημέρα.

  Δ. Υπόλοιποι Καθημερινοί Heroes, οι οποίοι λαμβάνουν 2,400 πόντους (Thankyous) κατά μέσο όρο ανά ημέρα.

  Οι τρεις πρώτες κατηγορίες Συμμετεχώντων (Α, Β, Γ), συλλέγουν τους πόντους (Thankyous) εισερχόμενοι στην εφαρμογή, μία φορά την ημέρα. Η τέταρτη κατηγορία Συμμετεχόντων (Δ), συλλέγει 100 πόντους (Thankyous) εισερχόμενοι στην εφαρμογή, κατά μέσο όρο, μία φορά την ώρα.

  Δύναται να υπάρξουν προωθητικές ενέργειες από τις ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ μέσω των οποίων οι Συμμετέχοντες, θα μπορούν να συλλέξουν επιπλέον πόντους (Thankyous).

 2. Ολοι οι Συμμετέχοντες, θα συμμετέχουν σε κληρώσεις με το σύνολο των πόντων (Thankyous), που θα διαθέτουν κατά την διενέργεια της κλήρωσης.

  Κάθε 100 πόντοι (Thankyous) αντιστοιχούν σε μία συμμετοχή.

  Θα διενεργούνται ηλεκτρονικές κληρώσεις στη βάση όλων των Συμμετεχόντων, με σκοπό την ανάδειξη νικητή, που θα κερδίσει το εκάστοτε έπαθλο που θα προσφέρει κάθε φορά η εκάστοτε «ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

  Η ηλεκτρονική κλήρωση, γίνεται με τη μέθοδο αλγορίθμου, και θα διεξαχθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους παρόντες όρους και με την παρουσία συμβολαιογράφου. Στη συνέχεια θα κληθεί ο δικαιούχος του εκάστοτε επάθλου από τους υπεύθυνους της εκάστοτε «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στον αριθμό, απ’ όπου έχει δηλώσει τη συμμετοχή του και θα ενημερωθεί για την παραλαβή του επάθλου.

  • Γ. Ενημέρωση Νικητών και Προϋποθέσεις Παράδοσης Επάθλου

   Η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την παράδοση του εκάστοτε επάθλου στον νικητή, ενώ η «SMARTUP» δεν φέρει οιαδήποτε ευθύνη απέναντι σε αυτόν (νικητή) σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο το έπαθλο δεν παραδοθεί.

   Το έπαθλο θα αποδίδεται στο νικήτη ύστερα από σχετική ενημέρωση, ως ακολούθως: Η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» θα ενημερώσει τηλεφωνικά τον νικητή για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που θα πρέπει να προσκομίσει, προκειμένου να του αποδοθεί το έπαθλο. Συγκεκριμένα, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την προβολή της κλήρωσης, Η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» θα επιχειρήσει τηλεφωνική επικοινωνία με τον νικητή στον τηλεφωνικό αριθμό, που ο ίδιος έχει δώσει, ώστε να τον ενημερώσει για τον τρόπο παραλαβής του επάθλου. Κατά την επικοινωνία αυτή θα ζητηθούν από τον νικητή τα πλήρη στοιχεία του για την εξακρίβωση της ταυτοπροσωπίας με σκοπό την παράδοση του επάθλου. Σε περίπτωση που κατά το χρονικό διάστημα των είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την ανάδειξη του νικητή δεν έχει καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή, αυτός χάνει το σχετικό έπαθλο. Ο νικητής θα πρέπει εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία τηλεφωνικής ενημέρωσής του, να αποστείλει «ΕΤΑΙΡΕΙΑ», τα εξής δικαιολογητικά: 1. Επικυρωμένη φωτοτυπία της αστυνομικής του ταυτότητας ή του διαβατηρίου του, από αστυνομικό τμήμα ή από ΚΕΠ. 2. Επικυρωμένη (για το γνήσιο της υπογραφής) υπεύθυνη δήλωση από αστυνομικό τμήμα ή από ΚΕΠ, ότι αποδέχεται το έπαθλο και τους όρους & προϋποθέσεις της συγκεκριμένης προωθητικής ενέργειας της εφαρμογής «Be A Hero»». Ρητά διευκρινίζεται ότι τα έξοδα, βαρύνουν τον ίδιο τον νικητή, προκειμένου να παραλάβει το έπαθλο.

   Δ. Ακύρωση Νικητή

   Κάθε νικητής μπορεί να ακυρωθεί και να χάσει το έπαθλο: 1. Σε περίπτωση που εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών δεν ολοκληρωθεί η ως άνω περιγραφόμενη διαδικασία παράδοσης επάθλου με δική του υπαιτιότητα. 2. Στην περίπτωση που δεν έχει αποστείλει (βάσει της ημερομηνίας της σφραγίδας του ταχυδρομείου ή της απόδειξης ταχυμεταφοράς), εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ενημέρωσή του, όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 3. Στην περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον εκάστοτε νικητή στον τηλεφωνικό αριθμό που ο ίδιος έχει δώσει εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας των είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την προβολή της κλήρωσης, σύμφωνα με τους παρόντες όρους. 4. Στην περίπτωση που αρνηθεί να καταβάλλει τους αναλογούντες φόρους της εφορίας, όπως ορίζεται από τον νομό 2961 / 2010 (Άρθρο 58 παράγραφος 1 περίπτωση ε & Άρθρο 60 παράγραφος 3), καθώς και λοιπά έξοδα (έξοδα αποστολής, μεταφορικά κλπ). Ο νικητής συναινεί ανεπιφύλακτα στην παρουσίαση του ιδίου, του ονόματός του, της εικόνας του (βίντεο), χωρίς την καταβολή οιασδήποτε αμοιβής.

   Ε. Λοιποί Όροι

   Το έπαθλο είναι προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλο. Η «SMARTUP» δεν ευθύνεται για συμμετοχές που ενδεχομένως έχουν λάθος στοιχεία ή είναι ελλιπείς. Οι παρόντες Αναλυτικοί Όροι κατά την Διάρκεια του Προγράμματος θα παραμένουν αναρτημένοι και θα ενημερώνονται διαρκώς, στην ιστοσελίδα beahero.app. H «SMARTUP» διατηρεί το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή, να τροποποιεί μέρη των παρόντων όρων συμμετοχής, με την κατάθεση νεότερου εγγράφου στην ιστοσελίδα beahero.app απαλλασσόμενη από οποιαδήποτε ευθύνη. Μετά την απόδοση του Δώρου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της «SMARTUP», καθώς και της εκάστοτε «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» παύει να υφίσταται. Το προσωπικό της εταιρείας «SMARTUP», οι σύζυγοι καθώς και οι συγγενείς των ανωτέρω μέχρι και δευτέρου βαθμού εξ’ αίματος δεν έχουν δικαίωμα δήλωσης συμμετοχής στις προωθητικές ενέργειες . Η υλοποίηση της «Προωθητικής Ενέργειας» απαιτεί τη δημιουργία αρχείου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το οποίο θα συμπεριλαμβάνει τα ονόματα των Συμμετεχόντων, καθώς και τα λοιπά αναφερόμενα στο πλαίσιο των παρόντων όρων στοιχεία. Για αυτόν τον λόγο μόνη η δήλωση συμμετοχής σε οιαδήποτε κλήρωση στο πλαίσιο του παρόντος, συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη παροχή της ρητής και ανεπιφύλακτης συναίνεσης κάθε Συμμετέχοντα προς την «SMARTUP», προκειμένου να καταχωρηθεί το ονοματεπώνυμό του (και τα τυχόν λοιπά στοιχεία του κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα) σε αρχείο που θα δημιουργηθεί (και τηρηθεί) από την «SMARTUP», σύμφωνα με τον Γενικό Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, του Εθνικού εφαρμοστικού Νόμου (EU GDPR), καθώς και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Σκοπός της εκ μέρους της «SMARTUP», τήρησης του αρχείου αυτού και επεξεργασίας στοιχείων του είναι αποκλειστικά η διεξαγωγή και υλοποίηση του Διαγωνισμού και η ταυτοποίηση του νικητή. Μετά την πάροδο τουλάχιστον έξι (6) μηνών από τη λήξη της προωθητικής ενέργειας και υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης παράδοσης του δώρου στον νικητή, κατά τα οριζόμενα στους παρόντες Αναλυτικούς Όρους, τα σχετικά στοιχεία θα καταστρέφονται. Κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης, διαγραφής ή/και αντίρρησης στην επεξεργασία των στοιχείων του από την «SMARTUP», (κατά τις διατάξεις του παραπάνω Γενικού Ευρωπαϊκού Κανονισμού (EU GDPR), επικοινωνώντας με την «SMARTUP», στo τηλέφωνο 2310 526279. Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια αποτελεί ρητή δήλωση συγκατάθεσης του συμμετέχοντα, η οποία μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε στo τηλέφωνο 2310 526279, χωρίς αναδρομικό αποτέλεσμα και χωρίς να μπορεί να αμφισβητηθεί η συμμετοχή, ως ενέργεια που προέρχεται από τον συμμετέχοντα. Προς τον σκοπό αυτό, η «SMARTUP», μπορεί να διατηρεί σε αρχείο, όλες τις δηλώσεις ανάκλησης της συγκατάθεσης. Η «SMARTUP» δεσμεύεται να μην αποκαλύψει τα προσωπικά αυτά δεδομένα των συμμετεχόντων σε τρίτους, με εξαίρεση όσους ενδεχομένως συνεργαστούν μαζί της/προστηθέντες της στο πλαίσιο διεξαγωγής των Προωθητικών Ενεργειών. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι ο διαγωνισμός ενδέχεται να επηρεαστεί ή διακοπεί προσωρινά λόγω προβλημάτων του δικτύου ή των παροχών σταθερής & κινητής τηλεφωνίας ή σε περίπτωση τεχνικών προβλημάτων κατά την διάρκεια χρήσης της υπηρεσίας, που είτε οφείλεται σε απρόβλεπτη βλάβη του εξοπλισμού του τεχνικού παρόχου (ανωτέρα βία) είτε οφείλονται σε βλάβες ή αδυναμίες τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή τεχνικού εξοπλισμού και λογισμικού για τα οποία ουδεμία ευθύνη φέρει η «SMARTUP».

   Επισημαίνεται ότι η APPLE INC, η GOOGLE INC και κάθε Μ.Μ.Ε. στα οποία θα προβληθεί η «Προωθητική Ενέργεια», δεν έχουν ανάμειξη με καθ΄οιονδήποτε τρόπο στους διεξαγώμενους διαγωνισμούς και κληρώσεις της εφαρμογής.

   Θέματα σχετικά με την εφαρμογή, ερμηνεία, ακυρότητα των παρόντων όρων, ερμηνεύονται σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο και υπάγονται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των καθ’ ύλην αρμοδίων δικαστηρίων της πόλεως της Θεσσαλονίκης.

ANALYTICAL TERMS AND CONDITIONS

A. Introduction

The company under the name SMARTUP PCC operates and exploits the mobile application called "Be A Hero", which displays, among other things, promotional activities with the participation of users of the above application with gifts that will be offered partner companies from now on "COMPANIES "(Hereinafter referred to as " Promotional Action ").

B. Description of Promotional Action - Participation Method

 1. All users of mobile telephony services have the right to participate only if they are in Greece and are over 18 years of age, with legal capacity, as required by law. To consider someone enrolling in the Promotion (the "Participant"), you need to create an account (from a mobile phone within Greece) in the application «Be A Hero». The Participant must then state his details, Name, Surname, email and address.

  Then each Participant will receive points with which he will be able to participate in draws.

  Each Participant is asked to choose between four categories.

  A. SuperHeroes in the health sector, who receive 7,200 points (Thankyous) per day.

  B. SuperHeroes in the Security Forces and the Armed Forces, who receive 4,800 points (Thankyous) per day.

  C. SuperHeroes in Super Markets, who receive 4,800 points (Thankyous) per day.

  D. Remaining Daily Heroes, who receive 2,400 points (Thankyous) on average per day.

  The first three categories of Participants (A, B, C), collect the points (Thankyous) entering the application, once a day.

  The fourth category of Participants (D) collects 100 points (Thankyous) entering the application, on average, once every hour.

  There may be promotions from the COMPANIES through which the Participants will be able to collect extra points (Thankyous).

 2. All Participants will participate in draws with the total number of points (Thankyous) that they will have during the procedure of the draw.

  Every 100 points (Thankyous) corresponds to a participation.

  Electronic draws will take place at the base of all the participants, in order to elevate the winner, who will win the respective prize that will be offered each time by the respective "COMPANY"..

  The electronic draw is done by an algorithm method, and will be carried out in accordance with the terms provided herein and in the presence of a notary. Then the beneficiary of each prize will be called by the competent officials of each "COMPANY" through the number that he has declared his participation and will be informed about the receipt of the prize.

C. Informing of the Winners and Conditions for Awarding a Prize

The "COMPANY" is solely responsible for the delivery of each prize to the winner, while "SMARTUP" does not bear any responsibility towards him (winner) in case for any reason the prize is not delivered.

The prize will be awarded to the winner after the relevant communication, as follows: The "COMPANY" will inform the winner by phone about the required supporting documents, which he will have to present in order to be awarded the prize. Specifically, within five (5) working days from the display of the draw, the "COMPANY" will attempt telephone communication with the winner on the telephone number, which he has given, in order to inform him about the method of receiving the prize. During this communication, the winner will be asked for his / her full details for the verification of the identity in order to deliver the prize. In case the communication with the winner has not been possible during the twenty (20) working days from the announcement of the winner, he loses the relevant prize. The winner must, within ten (10) working days from the date of his telephone notification, send to the "COMPANY", the following supporting documents: 1. Certified photocopy of his police ID or passport, from a police station or from a KEP (Citizens’ Service Center). 2. Certified (for the authenticity of the signature) responsible statement from the police department or from KEP (Citizens’ Service Center), that it accepts the prize and the terms & conditions of the specific promotional action of the application "Be A Hero" ". It is explicitly stated that the costs are borne by the winner himself, in order to receive the prize.

D. Cancellation of the Winner

Each winner can cancel and lose the offer: 1. In case, within ten (10) working days he does not complete the above described procedure for the delivery process on his own responsibility. 2. In case he has not sent (based on the date of the postmark or the receipt), within ten (10) working days from the notification, all the required supporting documents. 3. In case that it is not possible to communicate with the respective winner by the telephone number that he has given within the predetermined deadline of twenty (20) working days from the display of the draw, in accordance with these terms. 4. In case he refuses to pay the corresponding taxes of the tax office, as defined by the prefecture 2961/2010 (Article 58 paragraph 1 case e & Article 60 paragraph 3), as well as other expenses (shipping costs, transport, etc.). The winner unreservedly agrees to the display of his own, his name, his image (video), without paying any fee.

E. Other Terms

The reward is personal and does not exchange or can be requested to be replaced by another. "SMARTUP" is not responsible for entries that may be incorrect or incomplete. These Terms and Conditions during the Program will remain posted and will be constantly updated on the beahero.app website. "SMARTUP" reserves the right, at any time, to modify parts of these terms of participation, by submitting a newer document on the website beahero.app exempt from any liability. After giving the prize, as mentioned above, any obligation of "SMARTUP", as well as the respective "COMPANY" ceases to exist. The staff of the company "SMARTUP", the spouses as well as the relatives of the above up to the second degree of blood do not have the right to declare participation in the promotional actions. The implementation of the "Promotional Energy" requires the creation of a personal data file, which will include the names of the Participants, as well as the other data mentioned in the present terms. For this reason, only the participation in any draw within this framework implies the unconditional provision of explicit and unconditional consent of each Participant to "SMARTUP", in order to register his name (and any other information against him). referred to) in a file to be created (and complied with) by SMARTUP, in accordance with the European General Data Protection Regulation, the National Implementing Law (EU GDPR), as well as the Decisions and Regulations of the Authority for the Protection of Personal Data. The purpose of this file’s maintenance and the processing of its data, on behalf of "SMARTUP", is exclusively the conduct and implementation of the Competition and the identification of the winner. After at least six (6) months from the expiration of the promotional action and subject to the previous delivery of the prize to the winner, as defined in these Detailed Terms, the relevant data will be . Each participant reserves the right to access, delete and / or object to the processing of his data by "SMARTUP" (according to the provisions of the above General European Regulation (EU GDPR), by contacting "SMARTUP", at 2310 526279. Participation in the promotion is an explicit statement of consent of the participant, which can be revoked at any time on the phone 2310 526279, without retroactive effect and without being able to challenge participation, as an action arising from the participant. To this end, SMARTUP may retain all statements of revocation of consent. "SMARTUP" undertakes not to disclose this personal data of third party participants, with the exception of those who may cooperate with it / its affiliates in the conduct of the Promotional Actions. Participants acknowledge and accept that the competition may be affected or temporarily interrupted due to network problems or the fixed and mobile services or in case of technical problems during the service period, either due to unpredictable failure of the technical provider equipment (force violence) either due to faults or weaknesses of telecommunications networks or technical equipment and software for which "SMARTUP" bears no responsibility.

It is pointed out that, APPLE INC, GOOGLE INC and any Media in which the "Promotional Action" will be displayed, are not involved in any way with the contest or sweepstakes.

Issues related to the application, interpretation, invalidity of these terms, shall be construed in accordance with Greek Law and subject to the exclusive jurisdiction of the competent courts of the city of Thessaloniki.